Close
(0) items
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Filters
Voorkeuren
Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Phromac.com

 


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Phromac.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Phromac.com zijn vrijblijvend en Phromac.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Phromac.com. Phromac.com is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Phromac.com dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn komt de bestelling te vervallen en zullen de producten niet meer worden geleverd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Phromac.com.

Artikel 4. Levering

4.1 Levering door Phromac.com vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen de 14 werkdagen na betaling, tenzij door Phromac.com anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen een (1) week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Phromac.com.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom en het risico ter zake van de geleverde producten gaan op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Phromac.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Phromac.com garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (omgeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Phromac.com te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Phromac.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te vergoeden.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Phromac.com te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Door Phromac.com reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig dagen na retournering van de producten terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Phromac.com, dan wel tussen Phromac.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Phromac.com, is Phromac.com niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Phromac.com.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Phromac.com in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Phromac.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Phromac.com kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Phromac.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Phromac.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Phromac.com schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Phromac.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Phromac.com deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Phromac.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Phromac.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Phromac.com is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Belgie.


Contact

Phromac.com

Philippe Roegiers
Kappelledreef 7c
9960 Assenede
E-mail: info@phromac.com
TEL: 0498/823.385
BTW NR: BE0822.657.394