Close
(0) items
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Filters
Taal
Zoek

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Rubbertracks.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 


1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 


1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 


2.1 Alle aanbiedingen van Rubbertracks.be zijn vrijblijvend en Rubbertracks.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.5. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Rubbertracks.be. Rubbertracks.be is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Rubbertracks.be dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen 


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief btw en inclusief handlings- en verzendkosten. 

3.2 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn komt de bestelling te vervallen en zullen de producten niet meer worden geleverd. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Rubbertracks.be.

3.6 Indien u BTW-plichtig bent en uw BTW-nummer niet ingeeft bij bestelling van artikelen en u nadien de BTW wenst te recupereren dan wordt een administratiekost van €12,50 aangerekend.Artikel 4. Levering rupsbanden


4.1 Levering door Rubbertracks.be vindt plaats met bekwame spoed binnen de 48 u na betaling (opgelet: voor 15u bestellen is 48u nadien geleverd op weekdagen). Indien levering niet tijdig kan geleverd worden, dan ontvangt u na plaatsing van de bestelling een tegenbericht.
Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom en het risico ter zake van de geleverde producten gaan op het moment van aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Rubbertracks.be geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2 Rubbertracks.be garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (omschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Rubbertracks.be te melden. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rubbertracks.be de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te vergoeden. 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Rubbertracks.be te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Door Rubbertracks.be reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig dagen na retournering van de producten terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 


8.1 Voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Rubbertracks.be, dan wel tussen Rubbertracks.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Rubbertracks.be, is Rubbertracks.be niet aansprakelijk, tenzij voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Rubbertracks.be. 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Rubbertracks.be in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rubbertracks.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rubbertracks.be kan worden toegerekend, omdat niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Artikel 10. Diversen 

10.1 Indien u aan Rubbertracks.be schriftelijk opgave doet van een adres, is Rubbertracks.be gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Rubbertracks.be schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 

10.2 Wanneer door Rubbertracks.be gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rubbertracks.be deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Rubbertracks.be in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Rubbertracks.be vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.4 Rubbertracks.be is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

10.5 Al onze produkten en hun afmetingen in het bijzonder zijn OEM-geclassificeerd. Indien de door u (verkeerdelijk) verstrekte informatie of het (verkeerdelijk) bestellen op onze webshop leidt tot het niet conform zijn met de bestelde rupsbanden voor uw machine kunnen wij daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

10.6 Indien u een teruggave vraagt van BTW nadat u de factuur reeds hebt betaald dan dient u een administratiekost van €12,5 te betalen aan ons.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in Gent.

CONTACT

Rubbertracks.be

Poederleesteenweg 78
2460 Kasterlee
België

 

E-mail: info@Rubbertracks.be
TEL: +3214399383
BTW NR: BE 0470.169.490